خانه / مجموعه مقالات کنفرانس سازه های امن

مجموعه مقالات کنفرانس سازه های امن

نام مقاله دانلود
بررسی اثر مصالح مختلف سازندهی لاینر سرجنگل های خرج گود در میزان نفوذ آن ها در هدف بتن مسلحدانلود
بررسی عددی تقویت سازه های بتنی در برابر برخورد پرتابه به وسیله GFRP
دانلود
تاثیرحفره های توخالی در خاک سرباره بر پاسخ سازه های مدفون به انفجار هواییدانلود
بررسی روش های بهینه مقاوم سازی برای ساختمان های تقویت نشدهدانلود
مکان یابی اردوگاه های اسکان موقت بازماندگان زلزله با استفاده ازAHPدانلود
بررسی اثر شکل سازه زیر زمینی بررفتارآن در اثر انفجار مدفون با کمک روش عددی اختلاف محدوددانلود
تاثیر فاصله داری درزها در تعیین عمق پایدار سازه زیر زمینی در برابر بار دینامیکی ناشی از انفجار بمب زمین نفوذ BLU-113دانلود
بررسی تجارب سایر کشورها در زمینه سیستم های هشداردهنده زودهنگام زلزلهدانلود
شبیه سازی میکرو ترک های موجود در ساختاربتندانلود
بهسازی لرزهای چندمرحله ایدانلود
بررسی رفتار دینامیکی تیرهای مرکب تحت انفجاردانلود
تحلیل عددی رفتار ستون های دایره ای مقاوم سازی شده با الیاف پلیمری کربن به کمک نرم افزار ANSYSدانلود
طراحی مبتنی برعملکرد عرشه سکوهای فرا ساحلی در برابر انفجاردانلود
عملکرد شبکه حمل نقل درون شهری در مدیریت بحراندانلود
بررسی اثر استفاده از روش های کنترول غیرفعالبر رفتارسازه بتنیدانلود
بررسی پاسخ لرزه ای سیستم های قابدانلود
دژها وبناهای دفاعی در ایران باستان تاظهور اسلام با رویکرد پدافند غیرعاملدانلود
اثرات انفجار بر روی ستون پل هادانلود
تعیین معیارها وشاخص های پدافند غیر عامل در شهرسازیدانلود
تاثیر الحاق میراگر اصطحکاکی سیلندری به سازه های فولادی بارویکرد پدافندغیرعامل
دانلود
طراحی تکنولوزی های نوین سیستمهای هوشمند خودروهای زرهیدانلود
بررسی روابط تعیین حداکثربیش فشار جبهه موج انفجار دربارگزاری انفجاری سازه هادانلود
ارایه مقادیرجابجایی لوله های تحت فشار وبدون فشار تحت اثر ضربه با استفاده از فرمول پیشنهادیدانلود
طراحی آشیانه بالگردها مبتنی بر ملاحظات پدافند غیرعاملدانلود
شبیه سازی عددی شکست سد بارویکردپدافند غیر عاملدانلود
بررسی روش های مدل سازی عددی روانگرایی ناشی از انفجاردانلود
راه کارهای حفاظت ومقاوم سازی سازه های زیرزمینیدانلود
بررسی عملکرد انفجاری بتن با استفاده از مصالح نوین با رویکرد پدافند غیر عاملدانلود
پدافند غیرعامل وملاحظات معماریدانلود
نقش وجایگاه معماری درپدافند غیرعاملدانلود
بررسی وتحلیل عددی نفوذ کامل پرتابه حامل فولاد در سازه های بتنیدانلود
خطرات میدان های الکترومغناطیس ناشی ازمبدل های الکتریکی در ساختمان ها و پیشگیری از آندانلود
مدیریت بحران درسامانه حمل و نقل شهریدانلود
پدافندغیرعامل و استفاده از آن در فضای عمومیدانلود
بررسی مدل سازی بتن در بارگذاری های انفجاری توسط مدل RHTدانلود
بررسی اثرحضور ژئوفوم به عنوان مانع در برابر انفجار برسازه های زیز زمینی با استفاده از آزمایش های سانتریفیوژیدانلود
تحلیل ریسک در پروژه های عمرانی با رویکرد پدافند غیرعاملدانلود
ارزیابی کاهش خسارات در سازه های فولادی تحت تاثیرانفجار با استفاده از مواد هوشمنددانلود
بهینه سازی تیرهای بتنی مستطیلی عمیق در سازه های امن پیشرفتهدانلود
بهینهه سازی تیرهای پیش تنیده در شریان های حیاتیدانلود
بهینه سازی تیرهای تقویت شده با FRTبرای سازه های ایمندانلود
بهینه سازی سازه های بتن الیافی با رویکرد پدافند غیر عاملدانلود
بررسی تاثیر اندرکنش خاک سازه وسیال در مخازن بتنی رو زمینی تحت بار انفجاری سطحیدانلود
بررسی رفتار ساندویچ پنل ها در برابر بار انفجاریدانلود
بررسی واصلاح طراحی قالب های بتن مسلح مقاوم در برابر زلزله جهت عملکرد مناسب در برابر بارگذاری انفجاریدانلود
ایمنی در تاسیسات فرا ساحلی وتشخیص آسیب در آنهادانلود