خانه / ثبت نام

ثبت نام

<ضیافت افطاری انجمن علمی مهندسی عمران>

جهت شرکت در مراسم افطاری فرم زیر را با دقت پر نمایید.

به همراه داشتن کارت دانشجویی برای ورد به سالن الزامی می باشد.