قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / اعضای انجمن علمی مهندسی عمران

اعضای انجمن علمی مهندسی عمران

اعضا محترم انجمن علمی مهندسی عمران سال تحصیلی نیم سال دوم ۹۸-۹۷

نام ونام خانوادگیسمتایمیل 
دکتر احسان بهرامی جویناستاد‌
مشاور
انجمن
e.bahrami.j@gmail.com

download (6)
علی علیزادهدبیر انجمن علمی عمرانalizadeh1819@gmail.com
زهرا محبیعضو
ایدا الماسیانعضو
شیرین جبارزادهعضو
مژگان مومنیعضو
سجاد صادق زادهعضو
احمد پوریعضو
داوود محمود آبادیعضو
امیرحسین رضایی مقدمعضو
محمد تقی بیگیعضو
محمد صادقیعضو
محمد شیرمحمدیعضو
آتیه جاویدانعضو
کیوان ترابیعضو

اعضا محترم انجمن علمی مهندسی عمران سال تحصیلی۹۸-۹۷

نام ونام خانوادگیسمتایمیل 
دکتر احسان بهرامی جویناستاد‌
مشاور
انجمن
e.bahrami.j@gmail.com

download (6)
سعیدوقوفی صلاحمنددبیر انجمن علمی عمرانsaeedvoghofi.civil@gmail.com
زهرا راعینائب دبیر انجمن علمی عمرانzahraraei.civil@gmail.com
انفورماتیکسعیدوقوفی صلاحمندsaeedvoghofi@gmail.com
کمیته مسابقات بتنصادق مسروری
کیوان ترابی
زهرا حسینی
زهرا دلداری
محمد صادقی
زهرا محبی
masroori.eng@gmail.com
کمیته مسابقات ماکارونیمحمد شیرمحمدی
زهرا راعی
فاطمه قربانی
zahraraei.civil@gmail.com
کمیته روابط عمومیمحمد صادقی
علی علیزاده
کیوان ترابی

اعضا محترم انجمن علمی مهندسی عمران سال تحصیلی۹۷-۹۶

نام و نام خانوادگیسمتایمیل
دکتر محسن کلاته آهنیاستاد‌
مشاور
انجمن
m.kalatehahani@torbath.ac.ir
سیده زهراحسینی دبیرانجمن
علمی
Seyede.zahra.hosseini1997@gmail.com
سعید وقوفی
مهدی خندان
انفورماتیکsaeedvoghofi@gmail.com
صادق مسروری
ریحانه علیزاده
امیرمحمدفیروزی
زهرا دلداری
کمیته مسابقات بتنsadegh.masroori@yahoo.com
محمد شیرمحمدی
زهرا راعی
فاطمه قربانی
کمیته مسابقات ماکارونی
امیر مهدی مکرمکمیته طراحی و گرافیک

اعضا محترم انجمن علمی مهندسی عمران سال تحصیلی۹۶-۹۵

[table “” not found /]

اعضا محترم انجمن علمی مهندسی عمران سال تحصیلی ۹۴-۹۵

نام و نام خانوادگیسمتایمیل 
دکترمحسن
کلاته‌آهنی
استاد
مشاور
انجمن
m.kalatehahani@torbath.ac.irdownload (6)
عماد عبدالهی مقدمدبیر انجمن
علمی
eabdollahimoghadam@gmail.com
مهران قائمینائب دبیر
عادل عدالتیهسته علمی
امیر مهدی مکرم رادهسته فرهنگی
محسن طالبیمسئول انفورماتیکmohsen.talebi.civil@gmail.com
مهران سخیروابط عمومی

اعضا محترم انجمن علمی مهندسی عمران سال تحصیلی ۹۳-۹۴

نام و نام خانوادگیسمتایمیل 
مهندس حمید فرهاد استاد
مشاور
انجمن
hamidfarhad.civil@gmail.comdownload (3)
رضا جبارهدبیر انجمن
علمی
آرش داودیمعاون انجمن
محسن طالبیانفورماتیکmohsen.talebi.civil@gmail.com
وحید رشیدی
حامد خادمی

اعضا محترم انجمن علمی مهندسی عمران سال تحصیلی ۹۲-۹۳

نام و نام خانوادگیسمتایمیل 
مهندس حمید فرهاد استاد
مشاور
انجمن
hamidfarhad.civil@gmail.comdownload (3)
حامد حسین زادهدبیر انجمن علمیCivil_hoseynzadeh@yahoo.com
سجاد محمدیروابط عمومیsajjadmohammadi33@yahoo.com
محمد اسدیانفورماتیکAsadimohammad71@gmail.com
علی اصغر صابریهسته ی اجراییpresentiment110@yahoo.com
عباس زنگنههسته ی علمیAbbaszangane.pcivild@yahoo.com
بهروز دانشی مقدمسرپرست کمیته بتنbehrouzdanesh@gmail.com