قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / اعضای انجمن علمی مهندسی عمران

اعضای انجمن علمی مهندسی عمران

اعضا محترم انجمن علمی مهندسی عمران سال تحصیلی۹۸-۹۷

نام ونام خانوادگیسمتایمیل 
دکتر احسان بهرامی جویناستاد‌
مشاور
انجمن
e.bahrami.j@gmail.com

download (6)
سعیدوقوفی صلاحمنددبیر انجمن علمی عمرانsaeedvoghofi.civil@gmail.com
زهرا راعینائب دبیر انجمن علمی عمرانzahraraei.civil@gmail.com
انفورماتیکسعیدوقوفی صلاحمندsaeedvoghofi@gmail.com
کمیته مسابقات بتنصادق مسروری
کیوان ترابی
زهرا حسینی
زهرا دلداری
محمد صادقی
زهرا محبی
masroori.eng@gmail.com
کمیته مسابقات ماکارونیمحمد شیرمحمدی
زهرا راعی
فاطمه قربانی
zahraraei.civil@gmail.com
کمیته روابط عمومیمحمد صادقی
علی علیزاده
کیوان ترابی

اعضا محترم انجمن علمی مهندسی عمران سال تحصیلی۹۷-۹۶

نام و نام خانوادگیسمتایمیل
دکتر محسن کلاته آهنیاستاد‌
مشاور
انجمن
m.kalatehahani@torbath.ac.ir
سیده زهراحسینی دبیرانجمن
علمی
Seyede.zahra.hosseini1997@gmail.com
سعید وقوفی
مهدی خندان
انفورماتیکsaeedvoghofi@gmail.com
صادق مسروری
ریحانه علیزاده
امیرمحمدفیروزی
زهرا دلداری
کمیته مسابقات بتنsadegh.masroori@yahoo.com
محمد شیرمحمدی
زهرا راعی
فاطمه قربانی
کمیته مسابقات ماکارونی
امیر مهدی مکرمکمیته طراحی و گرافیک

اعضا محترم انجمن علمی مهندسی عمران سال تحصیلی۹۶-۹۵

[table “” not found /]

اعضا محترم انجمن علمی مهندسی عمران سال تحصیلی ۹۴-۹۵

نام و نام خانوادگیسمتایمیل 
دکترمحسن
کلاته‌آهنی
استاد
مشاور
انجمن
m.kalatehahani@torbath.ac.irdownload (6)
عماد عبدالهی مقدمدبیر انجمن
علمی
eabdollahimoghadam@gmail.com
مهران قائمینائب دبیر
عادل عدالتیهسته علمی
امیر مهدی مکرم رادهسته فرهنگی
محسن طالبیمسئول انفورماتیکmohsen.talebi.civil@gmail.com
مهران سخیروابط عمومی

اعضا محترم انجمن علمی مهندسی عمران سال تحصیلی ۹۳-۹۴

نام و نام خانوادگیسمتایمیل 
مهندس حمید فرهاد استاد
مشاور
انجمن
hamidfarhad.civil@gmail.comdownload (3)
رضا جبارهدبیر انجمن
علمی
آرش داودیمعاون انجمن
محسن طالبیانفورماتیکmohsen.talebi.civil@gmail.com
وحید رشیدی
حامد خادمی

اعضا محترم انجمن علمی مهندسی عمران سال تحصیلی ۹۲-۹۳

نام و نام خانوادگیسمتایمیل 
مهندس حمید فرهاد استاد
مشاور
انجمن
hamidfarhad.civil@gmail.comdownload (3)
حامد حسین زادهدبیر انجمن علمیCivil_hoseynzadeh@yahoo.com
سجاد محمدیروابط عمومیsajjadmohammadi33@yahoo.com
محمد اسدیانفورماتیکAsadimohammad71@gmail.com
علی اصغر صابریهسته ی اجراییpresentiment110@yahoo.com
عباس زنگنههسته ی علمیAbbaszangane.pcivild@yahoo.com
بهروز دانشی مقدمسرپرست کمیته بتنbehrouzdanesh@gmail.com